WATBUDDHAVAS OF HOUSTON
(Thai Buddhist Temple, Meditation Center)
6007 Spindle Dr. @ Antoine Rd. , Houston, Texas  77086-3930
Phone: (281) 820-3255, 445-5773,    Fax: (281) 931-9746

Copyright 2541(1998) by Wat Buddhavas of Houston;
6007 Spindle drive, Houston,TX 77086-3930
e-mail: wat@sbcglobal.net, prachanpm@hotmail.com
Tel.(281) 820-3255, (281) 445-5773 Fax :(281) 931-9746
ติดต่อสอบถามข้อมูลเบื้องต้น  ได้ที่วัดพุทธาวาส    นครฮิวส์ตัน
สำนักงาน 281-820-3255  หรือ เจ้าอาวาสวัด 281-445-5773
Chair of Infrastructure Planning

President of
The Council Of The Thai Bhikkhus in the U.S.A.
Abbot of Wat Buddhavas

WBV-Sunday School
1. ส่งเสริมและสนับสนุนพุทธโอวาทในหมู่สมาชิกของชุมชนไทยและต่างชาติ

    To promote and practice ideals of Buddhism based religion among the members of the

     Thai community and beyond.

2. จัดการศึกษาด้านพระพุทธศาสนาให้แก่สมาชิกในหมู่

     To provide Buddhist education for the members in our community.

3. เชิดชูและทนุบำรุงรักษาวัดของพุทธศาสนาในนครฮิวส์ตัน มลรัฐเท็กซัส

    To maintain "WBV" in both the infrastructure and respectability to the establishment.

4. ให้ความอุปถัมภ์แก่พระภิกษุสงฆ์ที่มาอยู่ปฏิบัติศาสนกิจประจำวัดนี้

     To provide material support to Bhiksu(s) (Monks) who reside in this temple as clergy.

5. ให้บริการในด้านศาสนกิจและกิจการกุศลด้านอื่นๆ แก่สาธุชน

     To provide various religious and other services for our community.
ท่านเจ้าประคุณ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชฯ กรรมการมหาเถรสมาคม, แม่กองงานพระธรรมทูต,
ประธานคณะพระธรรมจาริก, และเจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญฯ
โรงเรียนวัดพุทธาวาส นครฮิวส์ตัน : Wat Buddhavas Sunday School
เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กทม.,กรรมการมหาเถรสมาคม
พระพุทธมหามงคล

ประธานโครงการสร้างวัดพุทธาวาส

พระมหาสุทัศน์  สุริโย

พระธรรมทูตรุ่นแรกริเริ่มสร้างวัดพุทธาวาส

เมื่อวันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2526 (1983) ทำการเปิดป้ายวัดพอย่างเป็นทางการ
ติดตามข่าวสาร-กิจกรรมงาน-รูปภาพของวัดได้ที่...
ชมคลิปวีดีโองานต่างๆของวัดได้ที่...
วันเปิดรับสมัครเรียน
1. เทอมต้น    ช่วงเดือนสิงหาคม-ธันวาคม
2. เทอมปลาย   ช่วงเดือน มกราคม-เมษายน
วันเเละเวลาที่เปิดสอนธรรม
1. ทุกวันเสาร์-วันอาทิตย์ 
    เวลา บ่าย 2 โมง ถึง บ่าย 4 โมงเย็น
2. หรือท่านสาธุชนท่านใดที่มีเวลาว่าง
   ในวันธรรมดา (จันทร์-ศุกร์)
    ก็มาสมารถมาเรียนได้ในทุกๆ วัน
    เรียน วันละ 2 ชั่วโมง
วิชาที่สอน ธรรมศึกษา ตรี-โท-เอก คือ
1.วิชา เรียงความแก้กระทู้ธรรม
2.วิชา ธรรมะ
3.วิชา พุทธประวัติ (ชั้นตรี)
   วิชา อนุพุทธประวัติ (ชั้นโท)
   วิชา พุทธานุพุทธประวัติ (ชั้นเอก)
    และศาสนพิธี (สอบทุกชั้น)
4.วิชา วินัย
   -เบญจศีล-เบญจธรรม ชั้นตรี
   -อุโบสถศีล ชั้นโท
   -กรรมบถ ชั้นเอก
สอนพิเศษสำหรับผู้ที่เรียนจบธรรมศึกษาชั้นเอกแล้ว
  - เรียนพระอภิธรรม (ชั้นจูฬอภิธรรมิกตรี)
  - สอนโดย พระครูปลัดเคน กมโล
Tel. 832-790-6889
พระพรหมวชิรญาณ

พระสงฆ์ที่อยู่ปฏิบัติศาสนกิจ ณ วัดพุทธาวาส
วัตถุประสงค์ของวัด (Purpose)
ยินดีต้อนรับ สาธุชนทุกๆท่าน เข้าสู่วัดพุทธาวาส
พระพรหมวชิรญาณ
ประธานโครงการสร้างวัดพุทธาวาส
รูปภาพกิจกรรมงานต่างๆ ของวัด
ผู้ที่สนใจเรียนธรรมศึกษา ชั้นตรี-โท -เอก
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ พระครูสิริปัญญาวิเทศ
(พระมหานวน ชวนปญฺโญ)
เปิดเรียน-เปิดสอน ธรรมศึกษา ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก
สำนักเรียนวัดพุทธาวาส  นครฮิวส์ตัน
พระราชพุทธิวิเทศ (ประชัน  ชุตินฺธโร)
เจ้าอาวาสวัดพุทธาวาส
และประธานสมัชชาสงฆ์ไทยใน USA.
ขอเชิญร่วมทำบุญมหากุศล
งานทอดกฐินพระราชทาน
ทอดถวาย ณ วัดพุทธาวาส นครฮิวส์ตัน
อาทิตย์ที่  22 พฤศจิกายน 2558
ขอเชิญเที่ยวชมงาน
Time: 5.00 pm. to 10.30 pm.
คุณบุศยารัตน์ วิมุตติกูร
คุณสุรหงส์  หวังแสงอรุณ
คุณสุวณีย์ โพธิพิพิธ
ประธานดำเนินการ
(เจ้าภาพองค์ผ้ากฐิน ร่วมกัน)
พระราชพุทธิวิเทศ
(ประชัน ชุตินฺธโร คำจันทร์)
เจ้าอาวาสวัดพุทธาวาส นครฮิวส์ตัน
ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา
เสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2558